هدر داخلی
 
۱۶ آذر ۱۴۰۰

مناقصه ها و مزایده ها

ماژول مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه و مزایده
این ماژول به شما امکان می دهد تا بانک اطلاعات مناقصه ها و مزایده های سازمان خود را نگهداری نمایید و موارد مورد نظر را از طریق پورتال خود عرضه کنید .برای اپراتورهای این سامانه، علاوه بر تعیین دسترسی و یا عدم دسترسی، نقش کاربری نیز تعریف شود. این نقش می تواند حق تولید و ویرایش آگهی ها باشد، یا اینکه از حق انتشار نیز برخوردار باشد.

برای آگهی و مناقصه های منتشر شده ، صفحات مشاهده متناسب طراحی خواهند شد. به علاوه امکان جستجو نیز برای این بخش طراحی و پیاده سازی خواهد شد.

امکانات

  • ارائه مناقصه ها و مزایده ها با در نظر گرفتن استانداردهای مربوطه
  • دسته بندی موضوعی مناقصه ها و مزایده ها
  • امکان تعیین نقش کاربران برای تولید و انتشار توسط مدیر مانا
  • درج تصویر مربوط به هر مناقصه و مزایده
  • امکان جستجوی اختصاصی داخل ماژول​

فهرست چرخشی مناقصه ها و مزایده ها

فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
12562 عمومی
۱۴ مهر ۱۳۹۶ ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ۱۱ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
949176 مزایده

فهرست مناقصه ها و مزایده ها - نسخه ساده