هدر داخلی
 
۳۱ تیر ۱۴۰۳

مناقصه ها و مزایده ها

ماژول مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه و مزایده
این ماژول به شما امکان می دهد تا بانک اطلاعات مناقصه ها و مزایده های سازمان خود را نگهداری نمایید و موارد مورد نظر را از طریق پورتال خود عرضه کنید .برای اپراتورهای این سامانه، علاوه بر تعیین دسترسی و یا عدم دسترسی، نقش کاربری نیز تعریف شود. این نقش می تواند حق تولید و ویرایش آگهی ها باشد، یا اینکه از حق انتشار نیز برخوردار باشد.

برای آگهی و مناقصه های منتشر شده ، صفحات مشاهده متناسب طراحی خواهند شد. به علاوه امکان جستجو نیز برای این بخش طراحی و پیاده سازی خواهد شد.

امکانات

  • ارائه مناقصه ها و مزایده ها با در نظر گرفتن استانداردهای مربوطه
  • دسته بندی موضوعی مناقصه ها و مزایده ها
  • امکان تعیین نقش کاربران برای تولید و انتشار توسط مدیر مانا
  • درج تصویر مربوط به هر مناقصه و مزایده
  • امکان جستجوی اختصاصی داخل ماژول​

فهرست چرخشی مناقصه ها و مزایده ها

فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ پایانوضعیت
مناقصه
12562 عمومی
۱۴ مهر ۱۳۹۶ --- ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ۱۱ مهر ۱۳۹۶
مزایده
949176 ---

فهرست مناقصه ها و مزایده ها - نسخه ساده