هدر داخلی
 
۳۱ تیر ۱۴۰۳

فهرست قوانین و مقررات

تجارت الکترونیکی
[ سازمان مرکزی - ۱ مهر ۱۳۹۶ ]
 
قواعد تبلیغ - (Marketing) در تجارت الکترونیکی
[ سازمان مرکزی - ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۴ ]
مقررات عمومی در تجارت الکترونیک
[ سازمان مرکزی - ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۴ ]
۱ ۲
۴ مورد، صفحه ۱ از ۲

فهرست قوانین و مقررات 2

عنوانتاریخ تصویب تاریخ بروزرسانیبروزرسان 
نوشته، امضاء اصل در قانون تجارت الکترونیکی
[ سازمان مرکزی - تاریخ ثبت۱۸ تیر ۱۳۹۴ ]
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ پشتیبانی مانا
مقررات عمومی در تجارت الکترونیک
[ سازمان مرکزی - تاریخ ثبت۲۱ اَمرداد ۱۳۹۴ ]
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ پشتیبانی مانا
قواعد تبلیغ - (Marketing) در تجارت الکترونیکی
[ سازمان مرکزی - تاریخ ثبت۲۱ اَمرداد ۱۳۹۴ ]
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ پشتیبانی مانا
تجارت الکترونیکی
[ سازمان مرکزی - تاریخ ثبت۱ مهر ۱۳۹۶ ]
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ پشتیبانی مانا