هدر داخلی
 
۳ مهر ۱۴۰۲

فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
شنبه۱ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۲۷ : ۱۸۰۵ : ۵۲ : ۴۳۱۱ : ۵۶ : ۴۹۱۸ : ۰۰ : ۲۰۱۸ : ۱۷ : ۲۴۲۳ : ۱۴ : ۱۴
یکشنبه۲ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۲۸ : ۰۹۰۵ : ۵۳ : ۲۹۱۱ : ۵۶ : ۲۸۱۷ : ۵۸ : ۵۲۱۸ : ۱۵ : ۵۶۲۳ : ۱۳ : ۵۶
دوشنبه۳ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۲۹ : ۰۱۰۵ : ۵۴ : ۱۶۱۱ : ۵۶ : ۰۷۱۷ : ۵۷ : ۲۴۱۸ : ۱۴ : ۲۸۲۳ : ۱۳ : ۳۸
سه شنبه۴ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۲۹ : ۵۲۰۵ : ۵۵ : ۰۲۱۱ : ۵۵ : ۴۶۱۷ : ۵۵ : ۵۷۱۸ : ۱۳ : ۰۰۲۳ : ۱۳ : ۱۹
چهارشنبه۵ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۳۰ : ۴۲۰۵ : ۵۵ : ۴۹۱۱ : ۵۵ : ۲۶۱۷ : ۵۴ : ۲۹۱۸ : ۱۱ : ۳۳۲۳ : ۱۳ : ۰۱
پنج شنبه۶ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۳۱ : ۳۳۰۵ : ۵۶ : ۳۶۱۱ : ۵۵ : ۰۵۱۷ : ۵۳ : ۰۲۱۸ : ۱۰ : ۰۶۲۳ : ۱۲ : ۴۲
جمعه۷ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۳۲ : ۲۳۰۵ : ۵۷ : ۲۳۱۱ : ۵۴ : ۴۵۱۷ : ۵۱ : ۳۵۱۸ : ۰۸ : ۳۹۲۳ : ۱۲ : ۲۴
شنبه۸ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۳۳ : ۱۴۰۵ : ۵۸ : ۱۰۱۱ : ۵۴ : ۲۶۱۷ : ۵۰ : ۰۸۱۸ : ۰۷ : ۱۲۲۳ : ۱۲ : ۰۶
یکشنبه۹ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۳۴ : ۰۴۰۵ : ۵۸ : ۵۷۱۱ : ۵۴ : ۰۶۱۷ : ۴۸ : ۴۲۱۸ : ۰۵ : ۴۶۲۳ : ۱۱ : ۴۸
دوشنبه۱۰ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۳۴ : ۵۴۰۵ : ۵۹ : ۴۵۱۱ : ۵۳ : ۴۷۱۷ : ۴۷ : ۱۶۱۸ : ۰۴ : ۲۰۲۳ : ۱۱ : ۲۹
سه شنبه۱۱ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۳۵ : ۴۳۰۶ : ۰۰ : ۳۳۱۱ : ۵۳ : ۲۸۱۷ : ۴۵ : ۵۰۱۸ : ۰۲ : ۵۵۲۳ : ۱۱ : ۱۱
چهارشنبه۱۲ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۳۶ : ۳۳۰۶ : ۰۱ : ۲۱۱۱ : ۵۳ : ۰۹۱۷ : ۴۴ : ۲۵۱۸ : ۰۱ : ۳۰۲۳ : ۱۰ : ۵۳
پنج شنبه۱۳ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۳۷ : ۲۲۰۶ : ۰۲ : ۱۰۱۱ : ۵۲ : ۵۱۱۷ : ۴۳ : ۰۰۱۸ : ۰۰ : ۰۶۲۳ : ۱۰ : ۳۶
جمعه۱۴ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۳۸ : ۱۲۰۶ : ۰۲ : ۵۹۱۱ : ۵۲ : ۳۳۱۷ : ۴۱ : ۳۵۱۷ : ۵۸ : ۴۲۲۳ : ۱۰ : ۱۸
شنبه۱۵ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۳۹ : ۰۱۰۶ : ۰۳ : ۴۸۱۱ : ۵۲ : ۱۶۱۷ : ۴۰ : ۱۲۱۷ : ۵۷ : ۱۹۲۳ : ۱۰ : ۰۱
یکشنبه۱۶ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۳۹ : ۵۱۰۶ : ۰۴ : ۳۷۱۱ : ۵۱ : ۵۹۱۷ : ۳۸ : ۴۸۱۷ : ۵۵ : ۵۷۲۳ : ۰۹ : ۴۴
دوشنبه۱۷ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۴۰ : ۴۰۰۶ : ۰۵ : ۲۷۱۱ : ۵۱ : ۴۲۱۷ : ۳۷ : ۲۵۱۷ : ۵۴ : ۳۵۲۳ : ۰۹ : ۲۷
سه شنبه۱۸ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۴۱ : ۲۹۰۶ : ۰۶ : ۱۶۱۱ : ۵۱ : ۲۶۱۷ : ۳۶ : ۰۳۱۷ : ۵۳ : ۱۳۲۳ : ۰۹ : ۱۰
چهارشنبه۱۹ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۴۲ : ۱۸۰۶ : ۰۷ : ۰۷۱۱ : ۵۱ : ۱۰۱۷ : ۳۴ : ۴۱۱۷ : ۵۱ : ۵۳۲۳ : ۰۸ : ۵۴
پنج شنبه۲۰ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۴۳ : ۰۷۰۶ : ۰۷ : ۵۷۱۱ : ۵۰ : ۵۵۱۷ : ۳۳ : ۲۱۱۷ : ۵۰ : ۳۳۲۳ : ۰۸ : ۳۸
جمعه۲۱ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۴۳ : ۵۶۰۶ : ۰۸ : ۴۸۱۱ : ۵۰ : ۴۰۱۷ : ۳۲ : ۰۰۱۷ : ۴۹ : ۱۴۲۳ : ۰۸ : ۲۳
شنبه۲۲ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۴۴ : ۴۶۰۶ : ۰۹ : ۴۰۱۱ : ۵۰ : ۲۶۱۷ : ۳۰ : ۴۱۱۷ : ۴۷ : ۵۵۲۳ : ۰۸ : ۰۸
یکشنبه۲۳ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۴۵ : ۳۵۰۶ : ۱۰ : ۳۱۱۱ : ۵۰ : ۱۲۱۷ : ۲۹ : ۲۲۱۷ : ۴۶ : ۳۸۲۳ : ۰۷ : ۵۳
دوشنبه۲۴ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۴۶ : ۲۴۰۶ : ۱۱ : ۲۳۱۱ : ۴۹ : ۵۹۱۷ : ۲۸ : ۰۴۱۷ : ۴۵ : ۲۱۲۳ : ۰۷ : ۳۸
سه شنبه۲۵ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۴۷ : ۱۳۰۶ : ۱۲ : ۱۵۱۱ : ۴۹ : ۴۶۱۷ : ۲۶ : ۴۷۱۷ : ۴۴ : ۰۵۲۳ : ۰۷ : ۲۴
چهارشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۴۸ : ۰۲۰۶ : ۱۳ : ۰۸۱۱ : ۴۹ : ۳۴۱۷ : ۲۵ : ۳۰۱۷ : ۴۲ : ۵۰۲۳ : ۰۷ : ۱۱
پنج شنبه۲۷ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۴۸ : ۵۲۰۶ : ۱۴ : ۰۱۱۱ : ۴۹ : ۲۳۱۷ : ۲۴ : ۱۵۱۷ : ۴۱ : ۳۶۲۳ : ۰۶ : ۵۸
جمعه۲۸ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۴۹ : ۴۱۰۶ : ۱۴ : ۵۴۱۱ : ۴۹ : ۱۲۱۷ : ۲۳ : ۰۰۱۷ : ۴۰ : ۲۳۲۳ : ۰۶ : ۴۵
شنبه۲۹ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۵۰ : ۳۱۰۶ : ۱۵ : ۴۸۱۱ : ۴۹ : ۰۲۱۷ : ۲۱ : ۴۶۱۷ : ۳۹ : ۱۱۲۳ : ۰۶ : ۳۳
یکشنبه۳۰ مهر ۱۴۰۲۰۴ : ۵۱ : ۲۰۰۶ : ۱۶ : ۴۲۱۱ : ۴۸ : ۵۲۱۷ : ۲۰ : ۳۳۱۷ : ۳۸ : ۰۰۲۳ : ۰۶ : ۲۱