هدر داخلی
 
۲۸ دی ۱۴۰۰

فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
چهارشنبه۱ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۳۹ : ۰۰۰۷ : ۱۰ : ۳۸۱۲ : ۰۲ : ۴۹۱۶ : ۵۵ : ۰۰۱۷ : ۱۴ : ۱۳۲۳ : ۱۷ : ۱۴
پنج شنبه۲ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۳۹ : ۲۹۰۷ : ۱۱ : ۰۷۱۲ : ۰۳ : ۱۹۱۶ : ۵۵ : ۳۲۱۷ : ۱۴ : ۴۵۲۳ : ۱۷ : ۴۴
جمعه۳ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۳۹ : ۵۷۰۷ : ۱۱ : ۳۴۱۲ : ۰۳ : ۴۹۱۶ : ۵۶ : ۰۵۱۷ : ۱۵ : ۱۸۲۳ : ۱۸ : ۱۴
شنبه۴ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۰ : ۲۳۰۷ : ۱۲ : ۰۰۱۲ : ۰۴ : ۱۹۱۶ : ۵۶ : ۴۰۱۷ : ۱۵ : ۵۳۲۳ : ۱۸ : ۴۴
یکشنبه۵ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۰ : ۴۸۰۷ : ۱۲ : ۲۴۱۲ : ۰۴ : ۴۸۱۶ : ۵۷ : ۱۶۱۷ : ۱۶ : ۲۹۲۳ : ۱۹ : ۱۴
دوشنبه۶ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۱ : ۱۲۰۷ : ۱۲ : ۴۵۱۲ : ۰۵ : ۱۸۱۶ : ۵۷ : ۵۴۱۷ : ۱۷ : ۰۶۲۳ : ۱۹ : ۴۴
سه شنبه۷ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۱ : ۳۵۰۷ : ۱۳ : ۰۶۱۲ : ۰۵ : ۴۸۱۶ : ۵۸ : ۳۴۱۷ : ۱۷ : ۴۵۲۳ : ۲۰ : ۱۵
چهارشنبه۸ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۱ : ۵۶۰۷ : ۱۳ : ۲۴۱۲ : ۰۶ : ۱۷۱۶ : ۵۹ : ۱۵۱۷ : ۱۸ : ۲۵۲۳ : ۲۰ : ۴۵
پنج شنبه۹ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۲ : ۱۵۰۷ : ۱۳ : ۴۱۱۲ : ۰۶ : ۴۶۱۶ : ۵۹ : ۵۷۱۷ : ۱۹ : ۰۷۲۳ : ۲۱ : ۱۵
جمعه۱۰ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۲ : ۳۳۰۷ : ۱۳ : ۵۵۱۲ : ۰۷ : ۱۵۱۷ : ۰۰ : ۴۱۱۷ : ۱۹ : ۴۹۲۳ : ۲۱ : ۴۵
شنبه۱۱ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۲ : ۵۰۰۷ : ۱۴ : ۰۸۱۲ : ۰۷ : ۴۳۱۷ : ۰۱ : ۲۶۱۷ : ۲۰ : ۳۳۲۳ : ۲۲ : ۱۵
یکشنبه۱۲ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۰۵۰۷ : ۱۴ : ۱۹۱۲ : ۰۸ : ۱۲۱۷ : ۰۲ : ۱۲۱۷ : ۲۱ : ۱۹۲۳ : ۲۲ : ۴۵
دوشنبه۱۳ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۱۸۰۷ : ۱۴ : ۲۸۱۲ : ۰۸ : ۳۹۱۷ : ۰۲ : ۵۹۱۷ : ۲۲ : ۰۵۲۳ : ۲۳ : ۱۴
سه شنبه۱۴ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۳۰۰۷ : ۱۴ : ۳۵۱۲ : ۰۹ : ۰۷۱۷ : ۰۳ : ۴۸۱۷ : ۲۲ : ۵۲۲۳ : ۲۳ : ۴۴
چهارشنبه۱۵ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۴۰۰۷ : ۱۴ : ۴۰۱۲ : ۰۹ : ۳۴۱۷ : ۰۴ : ۳۸۱۷ : ۲۳ : ۴۱۲۳ : ۲۴ : ۱۳
پنج شنبه۱۶ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۴۹۰۷ : ۱۴ : ۴۳۱۲ : ۱۰ : ۰۱۱۷ : ۰۵ : ۲۹۱۷ : ۲۴ : ۳۰۲۳ : ۲۴ : ۴۲
جمعه۱۷ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۵۵۰۷ : ۱۴ : ۴۴۱۲ : ۱۰ : ۲۷۱۷ : ۰۶ : ۲۱۱۷ : ۲۵ : ۲۱۲۳ : ۲۵ : ۱۱
شنبه۱۸ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۴ : ۰۱۰۷ : ۱۴ : ۴۴۱۲ : ۱۰ : ۵۳۱۷ : ۰۷ : ۱۳۱۷ : ۲۶ : ۱۲۲۳ : ۲۵ : ۳۸
یکشنبه۱۹ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۴ : ۰۴۰۷ : ۱۴ : ۴۱۱۲ : ۱۱ : ۱۸۱۷ : ۰۸ : ۰۷۱۷ : ۲۷ : ۰۴۲۳ : ۲۶ : ۰۶
دوشنبه۲۰ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۴ : ۰۶۰۷ : ۱۴ : ۳۶۱۲ : ۱۱ : ۴۳۱۷ : ۰۹ : ۰۲۱۷ : ۲۷ : ۵۷۲۳ : ۲۶ : ۳۴
سه شنبه۲۱ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۴ : ۰۶۰۷ : ۱۴ : ۳۰۱۲ : ۱۲ : ۰۷۱۷ : ۰۹ : ۵۷۱۷ : ۲۸ : ۵۱۲۳ : ۲۷ : ۰۱
چهارشنبه۲۲ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۴ : ۰۵۰۷ : ۱۴ : ۲۱۱۲ : ۱۲ : ۳۱۱۷ : ۱۰ : ۵۴۱۷ : ۲۹ : ۴۵۲۳ : ۲۷ : ۲۷
پنج شنبه۲۳ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۴ : ۰۱۰۷ : ۱۴ : ۱۱۱۲ : ۱۲ : ۵۴۱۷ : ۱۱ : ۵۱۱۷ : ۳۰ : ۴۰۲۳ : ۲۷ : ۵۳
جمعه۲۴ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۵۶۰۷ : ۱۳ : ۵۸۱۲ : ۱۳ : ۱۶۱۷ : ۱۲ : ۴۸۱۷ : ۳۱ : ۳۶۲۳ : ۲۸ : ۱۹
شنبه۲۵ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۵۰۰۷ : ۱۳ : ۴۴۱۲ : ۱۳ : ۳۸۱۷ : ۱۳ : ۴۷۱۷ : ۳۲ : ۳۲۲۳ : ۲۸ : ۴۴
یکشنبه۲۶ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۴۱۰۷ : ۱۳ : ۲۸۱۲ : ۱۳ : ۵۹۱۷ : ۱۴ : ۴۶۱۷ : ۳۳ : ۲۹۲۳ : ۲۹ : ۰۸
دوشنبه۲۷ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۳۱۰۷ : ۱۳ : ۰۹۱۲ : ۱۴ : ۱۹۱۷ : ۱۵ : ۴۵۱۷ : ۳۴ : ۲۶۲۳ : ۲۹ : ۳۲
سه شنبه۲۸ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۱۹۰۷ : ۱۲ : ۴۹۱۲ : ۱۴ : ۳۹۱۷ : ۱۶ : ۴۵۱۷ : ۳۵ : ۲۴۲۳ : ۲۹ : ۵۵
چهارشنبه۲۹ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۰۵۰۷ : ۱۲ : ۲۷۱۲ : ۱۴ : ۵۸۱۷ : ۱۷ : ۴۵۱۷ : ۳۶ : ۲۲۲۳ : ۳۰ : ۱۷
پنج شنبه۳۰ دی ۱۴۰۰۰۵ : ۴۲ : ۴۹۰۷ : ۱۲ : ۰۳۱۲ : ۱۵ : ۱۶۱۷ : ۱۸ : ۴۶۱۷ : ۳۷ : ۲۱۲۳ : ۳۰ : ۳۹