هدر داخلی
 
۱۰ خرداد ۱۴۰۳

طرحها و پروژه ها

ماژول طرحها و پروژه ها

طرحها و پروژه ها

این ماژول بانک اطلاعات طرحها و پروژه های سازمان شما است. طرحها و پروژه ها، در این ماژول در 3 دسته زیر نگهداری می شوند:

 • اجرا شده
 • در دست اجرا
 • در دست مطالعه
   

  ساختار اطلاعاتی این ماژول ممکن است برای سازمانهای مختلف متفاوت باشد. این ماژول از جهت ساختار اطلاعاتی، قابلیت تغییر دارد و متناسب با نیازهای سازمان شما پیاده می شود. این ماژول با ماژول آلبوم نیز در ارتباط است و علاوه بر امکان الصاق عکس برای هر پروژه، امکان الصاق آلبوم تصاویر پروژه نیز وجود دارد.

 

امکانات

 • ارائه طرح ها و پروژه ها بصورت دسته بندی شده
 • ارائه جزئیات مربوط به هر پروژه مطابق با استانداردهای مربوطه
 • اختصاص آلبوم تصاویر مربوط به هر پروژه بصورت مجزا
 • امکان جستجوی اختصاصی طرح ها براساس وضعیت و نام طرح داخل ماژول