هدر داخلی
 
۱۰ خرداد ۱۴۰۳

تالارهای گفتگو (forum)

ماژول تالارهای گفتگو (forum)

تالارهای گفتگو

بوسیله این ماژول، پورتال شما به تالارهای گفتگو مجهز می شود. وجود این تالارها بهمراه مدیریت صحیح آن از جمله مواردی است که اطلاعات یک پورتال را به صورت خود جوش توسعه می دهد.

مدیریت فرهنگی هر تالار بوسیله شما قابل تعیین است، ضمن این که هیچ محدودیتی(از نظر فنی)در تعداد تالارهایی که می توانند ایجاد شوند، وجود ندارد. بنابراین در صورتیکه مدیران فرهنگی قوی برای هر تالار منصوب شوند،می توانید علاوه بر نظارت بر گفتگوها،به آنها جهت نیز بدهید و از آن در جهت رشد و شکوفایی پورتال خود بهره گیری نمایید.

اعضای این تالارها بوسیله یک ماژول رابط در مانا مدیریت می شوند و نیز سطح کاربری آنها و حقوقی که در حین کار از آن برخوردار هستند مشخص می گردد.

 

امکانات

  • ارائه تمام امکانات موجود در تالارهای گفتگو (Forum) استاندارد
  • ایجاد تالارهای جدید بصورت نامحدود
  • تعیین مدیریت هر تالار بوسیله مدیر مانا
  • تعیین سطح دسترسی برای اعضا