هدر داخلی
 
۵ آبان ۱۴۰۰

تمرین 1

لطفا یک صفحه جدید به نام " تمرین های مانا " ایجاد نمایید. در این صفحه تمامی پارامترها نظیر عنوان صفحه در مرورگر، شرح صفحه، کلیدواژه و سایر موارد را نیز مقدار دهید.

* در صفحه یک کادر ایستا ایجاد نمایید. کادر ایستا حاوی محتوای زیر باشد :

  • یک جدول 4*3 
  • یک متن 
  • یک تصویر در رسانه اپلود نموده و سپس به صورت وسط چین در کادر ایستا قرار دهید.
  • قسمتی از متن را به سایت www.radcom.co لینک دهید.
  • برای کادر ایستا یک افکت بگذارید.

* یک خبر ایجاد نمایید و آن را به گروه اخبار آزمون های مانا - زیر گروه تمرین های روزانه اضافه نمایید. اگر این گروهبندی وجود ندارد لطفا آن را ایجاد نمایید.

* خبری که تعریف کرده اید را با استفاده از دو کادر پویا در این صفحه نمایش دهید. (هنگام استفاده از کادرهای پویا می توانید پارامترهای کادر ها را بررسی نمایید تا ویوی بهتری حاصل شود ). انتخاب کادرهای پویا سلیقه ای می باشد.

* یک البوم نیز ایجاد نمایید که حاوی 4 تصویر باشد و با استفاده از کادر پویای مربوط به ماژول البوم آن را در صفحه نمایش دهید.

* همچنین لطفا آلبومی که ایجاد نموده اید را به خبری که تعریف کرده اید الصاق نمایید.